Ciljevi VSMBD mladih
  • Podstaći uključenje mladih u društveni život zajednice,
  • Jačati saradnju između VSMBD sa institucijama vlasti,
  • Promovisati rad sa mladima i omladinski rad uopšte,
  • Popularizovati i širiti svijesti o značaju rada sa mladima i pristupu mladima,
  • Poboljšanje uslova života mladih ljudi u Brčko distriktu BiH,
  • Izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz oblasti rada sa mladima i omladinskog rada,
  • Saradnja VSMBD sa drugim vijećima mladih, kako na nižim, tako i na višim nivoima vlasti.