Započele aktivnosti na izradi Strategije za mlade 2020 – 2024

Članom 18. Zakona o mladima Brčko distrikta BiH, usvojenog 2017. godine od strane Skupštine, predviđena je izrada dokumenta s programskim pristupom djelovanja prema mladima.

Strategija za mlade će između ostalog posebnu pažnju posvetiti sljedećim oblastima:

– Mladi i zapošljavanje,
– Zdravlje mladih,
– Obrazovanje,
– Mladi i kultura,
– Mladi i sport,
– Aktivizam mladih te sudjelovanje u odlučivanju.

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, krovno tijelo koje predstavlja interese mladih i omladinskih organizacija u Distriktu, već od sutra u saradnji s Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH kreće u aktivnosti istraživanja problema i potreba mladih, s ciljem donošenja već pomenute Strategije za mlade.

Nakon izrade Strategije ista će biti upućena Vladi Brčko distrikta na odobravanje, a potom i Skupštini na razmatranje te usvajanje i to na period od 5 godina.

Mladi Brčko distrikta BiH su ogroman resurs razvoja i budućnosti, tako da je izuzetno važno detektovati aktuelne potrebe savremene generacije mladih a samim ti i olakšati strateško promišljanje i iznalaženje sprovedivih mjera za rješavanje istih.

Nakon izrade i usvajanja Strategije za mlade, Vijeće mladih BD BiH će se aktivno zalagati za politiku naklonjenu mladima, njihovom životu i radu u Distriktu te motivisanju na ostanak i aktivno uključivanje u našu društvenu zajednicu.

Komentariši