Zašto ne postoji glas mladih u radu institucija BiH na državnom nivou?

Prema domaćim zakonima i brojnim međunarodnim propisima koje je i Bosna i Hercegovina rekla poštovati, pravo mladih da budu pitani za sve procese koji se njih tiču je zagarantovano i neupitno. Nažalost, u praksi to često nije slučaj. Jedan od primjera toga je i Komisija za koordinaciju pitanja mladih BiH koja bi bila važan mehanizam za učešće mladih na državnom nivou. Šteta je još veća kada znamo da bi ova Komisija bila jedini koordinacioni mehanizam prema mladima na državnom nivou.

Komisija za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine bi trebala djelovati kao radno tijelo  Ministarstva civilnih poslova. Rad Komisije bi se temeljio na:

  • Koordinaciji i saradnji između različitih institucija vlasti
  • Višestranom pristupu rješavanju problema mladih
  • Uključivanju mladih i zajedničkom upravljanju radom Komisije

Mladi su prisutni u velikom broju oblasti u našem društvu: kultura, sport, obrazovanje, zdravstvo i slično. Upravo zato, koordinacija i saradnja između različitih nivoa vlasti unutar države i grupa mladih je izrazito važna prilikom kreiranja i provedbe omladinskih politika. Ovakav pristup u radu sa mladima bi dugoročno značajno doprinio efikasnosti omladinskih politika i položaju mladih u BiH.

Kao rezultat zajedničkog rada tri krovna tijela za mlade u BiH, Omladinskog savjeta Republike Srpske, Vijeća/Savjeta mladih Brčko Distrikta i Vijeća mladih Federacije BiH, te nadležnih entitetskih ministarstava usaglašen je novi tekst Odluke o formiranju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Prema trenutnom tekstu Odluke, koja još uvijek nije usvojena, u svom sastavu Komisija bi imala devet članova od čega četiri predstavnika institucija vlasti u BiH i pet predstavnika struktura mladih u BiH. Na ovaj način se osigurava da rad i odluke Komisije su rezultat zajednički vođenog procesa mladih i vlasti, te da glas mladih u ovakvim tijelima dođe do izražaja.

Kako bi došlo do fomiranja Komisije potrebno je da Ministarstvo civilnih poslova BiH predloži na usvajanje Vijeću ministara BiH ovu Odluku, te omogući njen rad i djelovanje u narednom periodu.

Iako je do usaglašavanja teksta Odluke došlo još u novembru 2020. godine, još uvijek očekujemo od Ministarstva civilnih poslova BiH dalje korake, kao i predlaganje iste Vijeću ministara BiH.

 

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine
Omladinski savjet Republike Srpske
Vijeće/Savjet mladih Brčko Distrikta

Komentariši